Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Hasselt of betaalbaar per overschrijving, tenzij anders overeengekomen. Bij betaling per overschrijving geldt een betalingstermijn van 30 dagen vanaf de factuurdatum.
 2. Al onze prijzen zijn nettoprijzen exclusief btw. Alle taksen, rechten en kosten, verschuldigd bij de levering of nadien, vallen ten laste van de koper.
 3. Eventuele klachten dienen ons binnen de acht dagen schriftelijk en aangetekend te bereiken.
 4. De aanvaarding van onze offerte of de plaatsing van een bestelling geldt als aanvaarding van de algemene voorwaarden.
 5. In geval van niet-betaling of niet-tijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke rentevoet inzake handelstransacties conform art. 5 van de Wet van 02.08.2002 (wet ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties), of thans minimum 8,5 %. Deze interest is verschuldigd vanaf de factuurdatum (contante betaling) en eindigt slechts op datum van ontvangst van volledige betaling.
 6. Wanneer een of meerdere betalingen niet of niet tijdig geregeld worden, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % met een minimum van € 40,00. In geval van invordering zijn op deze bedragen de wettelijke voorziene interesten verschuldigd.
 7. In geval van betwisting zijn de Rechtbanken van Hasselt bevoegd bij uitsluiting van alle andere.
 8. De leveringstermijnen van goederen worden steeds ter informatie gegeven en zijn voor ons niet bindend. Een vertraging in de levering kan geen contractbreuk, noch aanvraag tot vergoeding als gevolg hebben.
 9. Levering gebeurt uitsluitend aan een geschikte laadkaai.
 10. De verzending der goederen geschiedt op risico van de koper, zelfs indien de levering franco gedaan wordt.
 11. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte bestellingen en voor alle levering van diensten. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling.
 12. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten van de klant, zijn alleen aan ons tegenstelbaar wanneer ze door ons schriftelijk werden bevestigd. Zelfs dan blijven voor al de overige punten de algemene verkoopsvoorwaarden van kracht.
 13. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot ontvangst van de volledige betaling. De verkoper kan zijn eigendomsrecht opeisen en de goederen terughalen indien deze nog individualiseerbaar zijn, tenzij de houdbaarheidsdatum van de goederen is verstreken.
 14. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands, het Frans, het Engels en het Duits. Bij betwisting geldt de Nederlandstalige versie als enige rechtsgeldige.